УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР WELDMAN

Учебный центр Weldman является обучающим партнером эстонской биржи труда.
Учебный центр Weldman предлагает целый ряд различных курсов по технологии сварки с гибким графиком и программой.
Курсы предлагаются как частным лицам, так и предприятиям

Регистрация на курсы и дополнительная информация: info@weldman.ee mob. +372 5591 0671Keevitustööd ehitusplatsil ja keevisliidete visuaalne kontroll – õppekava

        

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitustööd ehitusplatsil ja keevisliidete visuaalse kontrolli alused

Õppekavarühm

Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel:

Vene keel/Eesti keel

Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min)

80

s.h – auditoorse töö maht

52

– iseseisva töö maht

28

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Keevitustööde koordinaatorid, objektijuhid, järelevalve teostahad, kvaliteedi kontrolörid, ehitusplatsi keevitajad

Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada ja täiendada teadmisi ehitusplatsil keevitustööde teostamise kohta ja keevisliidete kvaliteedi kontrolli osas.

Õpiväljundid:

 • oskab lugeda WPS, tööjuhendid ja joonised keevisliidete tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553;

 • oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid, keevitusasendid ruumis; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063;

 • oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata selle atsteerimisulatust;

 • tunneb teraste liigid ja oskab arvestada eriteraste iseärasustega keevitamisel

 • tunneb terassarruste keevitamise nõudeid vastavalt EN ISO 17660 ja oskab neid rakendada;

 • tunneb standardi EN 1090-2 nõuded keevisõmbluste teostamiseks;

 • oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;

 • oskab hoiustada ja käsitseda keevitsmaterjlaid ehitusplatsil;

 • tunneb keevisliidete põhidefekte, nende tekkimise põhjused ja meetodeid nende parandamiseks;

 • tunneb ja oskab kasutada keevisliidete visuaalse kontrolli seadmeid ja abivahendeid;

 • tunneb keevisliidete vastuv]tmise tasemed vastavalt standardile EN ISO 5817;

 • oskab hinnata visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt määratud nõuetele;

 • oskab nõuetekohaselt vormistada visuaalse kontrolli tulemusi;

 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel;

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: loeng.

Iseseisva töö osa: ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (52 akadeemilist tundi)

1.1. Keevituse valdkonna normatiivaktid ja standardid (2 ak.t.).

1.2. WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.).

1.3. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553 (2 ak.t.).

1.4. Keevitusprotseduuride atesteerimise alused (4 ak.t.).

1.5. Keevitajate atesteerimise alused vastavalt EN ISO 9606-1 (3 ak.t.).

1.6. Teraste liigitamine vastavalt CEN ISO/TR 15608 (3 ak.t.).

1.7. Terasarruste keevitamine vastavalt EN ISO 17660. Terassarruste keevisliited. Nõuded keevitusprotseduuridele ja personalile. (6 ak.t.).

1.8. Keevitusmaterjalide käitlemine. Valiku põhimõtted. (3 ak.t.).

1.9. Keevituse temperatuurne režiim (2 ak.t.).

1.10. Standardi EN 1090-2 kvaliteedinõuded keevituskonstruktsioonidele (2 ak.t.).

1.11. Keevitustööde identifitseerimine ja jälgitavus (2 ak.t.).

1.11. Keevitustööde kontroll enne keevitamist, keevitamise ajal ja peale keevitamist. Kontrolli tulemuste dokumenteerimine (3 ak.t.).

1.12. Keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodid (2 ak.t.).

1.13. Keevisliidete defektid ja nende klassifitseerimine. (3 ak.t).

1.14. Keevisliidete defektide parandamine (2 ak.t.).

1.15. Nõuded mittepurustava kontrolli personalile (1 ak.t.).

1.16. Visuaalse kontrolli töövõtted ja kasutatavad vahendid (3 ak.t.).

1.17. Kvaliteeditasemed vastavalt EN ISO 5817. Välisdefektide piirväärtused (3 ak.t.).

1.18. Visuaalse kontrolli tulemuste hndamine ja dokumenteerimine (2 ak.t.).

1.19. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja nende kasutamine. Ohutusnõuded keevitamisel. (2 ak.t.).

2. Iseseisev töö (28 akadeemilist tundi)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.

2. A.Laansoo, T.Pihl. Keevitustööd. Õppematerjal kutsekoolidele. Tallinn 2014.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse:

1. Õppija on võtnud osa vähemalt 90% auditoorsest tööst.

2. Arvestatud iseseisva töö ülesanded.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Koolitajate lühikirjeldus:

 1. Aleksandr Jezov, email: a.jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; ärijuhtimise magister; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 5 aastat.

 2. Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad materjalitehnikas; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           02.07.2018

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee