WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577EN 1090 tootmisohje ja keevisliidete visuaalse kontrolli e-kursus – õppekava

        

Koolituse õppekava nimetus EN 1090 tootmisohje ja keevisliidete visuaalse kontrolli e-kursus
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekeel Vene keel
Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min) 80
s.h    – teoreetilise töö maht (veebipõhine) 46
         – praktilise töö maht 34
Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad omandada teadmised ja oskused EN 1090 tootmisohje- ja kvaliteedisüsteemi haldamiseks, keevisliidete visuaalse kontrolli teostamiseks, mis on vajalikud töötamiseks ehituskonstruktsioonide tootmisega tegelevates ettevõtetes.
Nõuded õpingute alustamiseks:  Praktilise töötamise kogemus tootmisettevõttes (tehnoloog, kvaliteedi spetsialist/kontrolör, meister või muu spetsialist).
Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised ja oskused EN 1090 tootmisohje- ja kvaliteedisüsteemi haldamiseks ja keevisliidete visuaalseks kontrolliks ehituskonstruktsioonide tootmisega tegelevates ettevõtetes.

Õpiväljundid:

 • tunneb ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate toodete projekteerimise, valmistamise ja vastavushindamise nõuded;
 • tunneb standardi EN 1090 nõuded teostus- ja aruandlusdokumentatsioonile ja oskab hallata dokumente;
 • oskab analüüsida ja hinnata valmistava toote tehnilise spetsifikatsiooni;
 • tunneb standardi EN 1090 nõuded tootmises kasutatavatele koostistoodetele;
 • tunneb standardiga EN 1090 esitatavad nõuded tootmises kasutatavate seadmete ja vahendite käitamisele ja oskab tagada nende täitmist;
 • tunneb standardiga EN 1090 esitatavad nõuded personalile ja oskab tagada nende täitmist;
 • tunneb ja oskab määrata EN 1090 valmistamise ja kvaliteedi kontrolli nõuded sõltuvalt toote teostusklassist EXC;
 • tunneb ja oskab täita ja hallata valmistamistööde dokumetatsiooni;
 • tunneb standardi EN 1090 nõuded koostistoodete ja valmistoodangu identifitseerimise ja jälgitavuse nõuded ja oskab tagada nende täitmist;
 • tunneb standardi EN 1090 nõuded tootmisprotsessidele ja oskab tagada nende täitmist;
 • tunneb standardi EN 1090 nõuded järelevalvele, katsetamisele ja parandamisele ja oskab tagada nende täitmist;
 • tunneb keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgistamise nõuded vastavalt määrusele 305/2011 ja standardile EN 1090.
 • oskab lugeda tööjoonised ja keeviste tingmärgid vastavalt standardile EN ISO 2553;
 • tunneb keevisliidete mittepurustava kontrolli meetodeid ja nende kasutusalad;
 • tunneb välised keevitusdefektid, nende klassifikatsiooni;
 • tunneb väliste keevitusdefektide tekkimise põhjused, defektide kõrvaldamise ja ennetamise viisid;
 • tunneb visuaalse kontrolli füüsikalised alused;
 • tunneb ja oskab kasutada visuaalse kontrolli seadmeid ja abivahendeid;
 • tunneb keevisliidete kontrolli vastuvõtmise tasemed vastavalt standardile EN ISO 5817;
 • oskab hinnata visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt määratud nõuetele;
 • oskab vormistada visuaalse kontrolli tulemusi vastavalt nõuetele.
Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: veebipõhine õpe.

Praktiline osa: individuaalsed ülesanded.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1.   Teoreetiline osa (46 akadeemilist tundi)

 • Ehitusdirektiivi 305/2011 ja standardiga EN 1090-1 reglementeerivad tooted (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 terminoloogia ja mõisted (1 ak.t.)
 • Terased ja nende omadused. Teraste liigitamine vastavalt ISO/TR 15608 (2 ak.t)
 • Teostusklassid vastavalt EN 1090. Tehnilised nõuded sõltuvalt teostusklassist (2 ak.t.)
 • Toote tehniline spetsifikatsioon (2 ak.t.)
 • Keevisõmbluste tähistamine joonistel (1 ak.t.)
 • Nõuded koostistoodetele (2 ak.t.)
 • Koostistoodete identefitseerimise ja jälgitavuse tagamine (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded termolõikamisele (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded metallide külm- ja kuumvormimisele (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded augustamisele (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded keevitustööde teostamisele (1,5 ak.t.)
 • Keevitustehnoloogia atesteerimise alused. Keevitusportseduuri spetsifikaat WPS (2 ak.t.)
 • Mehaanilised kinnitid, standardi EN 1090 nõuded (1 ak.t.)
 • Standardi EN 1090 nõuded montaažtöödele (1 ak.t.)
 • Terasest toodete pinnatöötlus, standardi EN 1090 nõuded (1 ak.t.)
 • Geomeetrilised tolerantsid ja nende kontroll (1 ak.t.)
 • Teostus- ja kvaliteedidokumentatsioon ja selle haldamine (2 ak.t.)
 • Nõuded personalile. Personali atesteerimine (1 ak.t.)
 • Nõuded tootmises kasutatavatele seadmetele ja töövahenditele (2 ak.t)
 • Mittevastavuste käsitlemine. Korrigeerivad ja ennetavad tegevused (1 ak.t.)
 • Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine ja CE-märgistamine (1,5 ak.t).
 • Keeviste mittepurustava kontrolli meetodid – sissejuhatus (2 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli standardid ja normatiivaktid (1 ak.t.)
 • Nõuded mittepurustava kontrolli personalile (1 ak.t)
 • Visuaalse kontrolli füüsikalised alused (1 ak.t.)
 • Kvaliteeditasemed vastavalt standardile EN ISO 5817 (1 ak.t.)
 • Keevisliidete välised defektid ja nende klassifitseerimine (2 ak.t.)
 • Välisdefektide piirväärtused vastavalt EN ISO 5817 (2 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli töövõtted, kasutatavad seadmed ja töövahendid (2 ak.t.)
 • Tingimused visuaalse kontrolli teostamiseks (1 a.t.)
 • Defektide kõrvaldamine ja ennetamine (1 ak.t.)
 • Visuaalse kontrolli tulemuste hindamine ja dokumeteerimine (2 ak.t.)

2.      Praktiline osa (34 akadeemilist tundi)

2.1. Individuaalsed ülesanded (34 ak.t.)

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

2. A.Laansoo, T.Pihl. Keevitustööd. Õppematerjal kutsekoolidele. Tallinn 2014.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse individuaalsete praktiliste ülesannete tulemuste alusel (iga ülesanne tulemus on vähemalt 60%).

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (EN 1090 tootmisohje)
 2. Weldman Koolituskeskuse tunnistus (Keevisliidete visuaalne kontroll)
Koolitajate lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava kinnitamise kuupäev:           12.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee