WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsess 136) – õppekava

            

Koolituse õppekava nimetus: Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsess 136)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekeel: Eesti keel, Vene keel
Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min) 40
s.h    – auditoorse töö maht 3
         – praktilise töö maht 37
         
Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses (täidistraadiga).
Nõuded õpingute alustamiseks: praktiline kogemus keevitajana, põhiharidus, vanus vähemalt 18 a.
Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal täiendada poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmise ettevõttes.

Õpiväljundid:

  •  Valdab poolautomaatkeevituse (täidistraadiga) keevitustehnikat;
  • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi;
  • oskab keevitada põkkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
  • oskab keevitada nurkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
  • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.
Õppemeetodid:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (37 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Poolautomaatkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täidistraadiga).

2.4. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täidistraadiga).

Õppematerjalid:

  1. Weldman koolituskeskuse õppematerjal.
Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja –kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse praktilise ekamitööga:

  1. Keevitatud eksamitöö proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817 B nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

 

Koolitajate lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov; email a.jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; kõrgharidus; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; kõrgharidus; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 1000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 1200,00 EUR


Koolituskava kinnitamise kuupäev:           16.10.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee