WELDMAN KOOLITUSKESKUS

Weldman Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
Weldman Koolituskeskus pakub keevitustehnoloogiaga seotuid paindlike ajagraafikute ja õppekavadega koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Koolitusele registreerimine ja lisainfo: info@weldman.ee mob. +372 5624 9577Keevitaja baaskoolitus – keevitusprotsessid 111, 135, 136, 141 – õppekava

 

Koolituse õppekava nimetus: Keevitaja baaskoolitus – keevitus 111, 135, 136, 141
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekeel: Eesti keel / Vene keel
Koolituse maht tundides (1 akad. tund = 45 min) 160
s.h    – auditoorse töö maht 32
         – praktilise töö maht 112
         – teoreetiline ja praktiline eksamitöö 16
Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised esmaoskused elektrikaarkeevituse põhiprotsessides.
Nõuded õpingute alustamiseks:  vestlus, põhiharidus, vanus vähemalt 18 a.
Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada keevitustootmisega tegelevates ettevõtetes.

Õpiväljundid:

§ oskab lugeda WPSi, tööjuhendid ja tööjoonised keevisliidete tähistamise tingmärkidega vastavalt EN ISO 2553:2014;

§ oskab määrata ja hinnata erinevate keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920;

§ oskab määrata keevisliidete ja -õmbluste tüübid; tunneb keevitusprotsesside tuunusnumbreid vastavalt EN ISO 4063; tunneb kvaliteedinõudeid keevisliidetele vastavalt EN ISO 5817;

§ oskab lugeda keevitaja sertifikaate ja määrata atsteerimisulatust;

§ saab aru elektrikaarkeevituse protsesside olemusest

§ tunneb elektrikaarkeevitusel kasutatavaid keevitusmaterjale ja oskab neid valida;

§ oskab kasutada ja seadistada keevitusseadmeid;

§ valdab 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsesside keevitustehnikat;

§ oskab kontrollida keevituse temperatuurset režiimi vastavalt EN ISO 13916 nõuetele;

§ oskab teostada keevitusseadmete igapäevast hooldust;

§ tunneb ja oskab eristada keevisliidete põhilisi pinnadefekte;

§ oskab parandada keevitusdefekte;

§ tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;

§ oskab keevitada põkkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ruumilises asendis;

§ oskab keevitada nurkõmblusi 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PB ruumilises asendis;

§ tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel

Õppemeetodid:

Teoreetiline osa: loeng, individuaalsed ülesanded, rühmatöö (sõltub grupi suurusest).

Praktiline osa: töö instruktori juhendamisel, iseseisev töö.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

 1. Teoreetiline osa (32 akadeemilist tundi)

1.1. Tehniliste jooniste, WPSi ja tööjuhendite lugemine (2 ak.t.)

1.2. Keevituskonstruktsioonide mõõtmete tolerantsid vastavalt EN 1090-2, EN 1090-3 ja EN ISO 13920 (1 ak.t.)

1.3. Keevisõmbluste ja -liidete tähistamine joonistel vastavalt EN ISO 2553:2014 (1,5 ak.t.)

1.4. Keevitajate atesteerimine vastavalt EN ISO 9606-1 (1 ak.t.)

1.5. Keevituskonstruktsioonide tehnoloogilisus (1 ak.t.)

1.6. Metallide keevitatavus (1 ak.t.)

1.7. Terase liigid. Teraste keevitamise iseärasused (2,0 ak.t.)

1.8. Elektrikaarkeevituse protsesside olemus. Eelised, puudused, rakendusvaldkonnad (4 ak.t.)

1.9. Elektrikaarkeevitusel kasutatavad seadmed ja nende seadistamine. Seadmete ja keevitamisel kasutatavate vahendite hooldus (4 ak.t.)

1.10. Keevitamisel kasutatavad materjalid ja nende valiku põhimõtted (2 ak.t.)

1.11. Keevituse temperatuurne režiim (1 ak.t.)

1.12. Keevisliidete pinnadefektid (2 ak.t.)

1.13. Keevisliidete kontrollш meetodid. Keevisliidete kontroll peale keevituse lõpetamist (2 ak.t.)

1.14. Keevitusdefektide parandamine (2 ak.t)

1.15. Keevitus- ja abitöövahendite valimine ja kasutamine (1,5 ak.t.)

1.16. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

1.17. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (3 ak.t.)

2. Praktiline osa (112 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Keevitusaparaatide seadistamine. Kaare süütamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega.

2.3. Juureläbimi keevitamine PA ruumilises asendis.

2.4. Nurk- ja põkkõmbluste keevitamine 111, 135, 136 ja 141 keevitusprotsessidega PA ja PB ruumilistes asendites.

3. Teoreetiline ja praktiline eksamitöö (16 akadeemilist tundi)

3.1. Teoreetiline eksam/test.

3.2. Praktiline eksamitöö (keevitamine protsessidega 111, 135, 136 ja 141).

Õppematerjalid:

1. Weldman koolituskeskuse loengukonspekt.

2. P.Kulu, J.Kübarsepp, A.Laansoo, R.Veinthal. Materjalitehnika. Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia. TTÜ Kirjastus, Tallinn 2015.

3. A.Laansoo, T.Pihl. Keevitustööd. Õppematerjal kutsekoolidele. Tallinn 2014.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse teoreetilise ja praktilise eksamitööga:

1. Teoreetiline eksam/test. Teoreetiline eksam on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%).

2. Praktilisel eksamitööl keevitatud proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817 C nõuetele.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

1. Weldman Koolituskeskuse tunnistus

Koolitajate lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.

2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.

3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.

4) Vladislav Šrubkovski; +372 5196 9036; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.

5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat.

6) Dmitri Pereskokov; +372 550 2705; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 10 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR


Koolituskava kinnitamise kuupäev:           16.10.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post:  

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee